Maths

 

euros

 

planche_euros

1euro

2euros

5euros

10euros

20

 

 

50

100 200 500  

 

Dés

d__1_nathan

d__2_nathan

d__3_nathan

d__4_nathan

d__5_nathan

 

k1545282

5_dés Nathan

d_1

d_2

d_3

d_4

d_5

d_6

k1545282

6_dés points

d__1

d__2

d__3

d__4

d__5

 

k1545282

5_d_s_points

main0

Doigts main1

main2

 


k1545282

doigts

mains main3 main4 main5 x